ebook: Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - Ewa Gajuś-Lankamer,  Anna Maria Wójcik

Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - ebook

( )

pakiet edukatora

Przygotowanie pakietu projektów gimnazjalnych jest odpowiedzią na Rozporządzenie Mini- stra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. nakładające na gimnazja obowiązek zorganizo- wania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego. Wynika także ze Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju przygotowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w Dekadzie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Dokument ten zobowiązuje instytucje edukacji formalnej do prowadzenia edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o szeroki zakres metod aktywnego uczestnictwa, w tym projekty edukacyjne. Aby ułatwić polskim szkołom realizacje powyższych wymagań i zwiększyć doświadczenie w planowaniu i realizacji gimnazjalnych projektów o tematyce zrównoważonego rozwoju przygotowano niniejszy pakiet.

Oferowany pakiet został adresowany do uczniów gimnazjów z całej Polski. Będzie on również pomocny dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i nauczycieli wszystkich przedmiotów, na któ- rych można realizować treści edukacji ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju czyli bio- logii, geografii, chemii i wos. Wysoką efektywność projektów zapewni współpraca z uczącymi informatyki, matematyki, plastyki oraz języka polskiego, języków obcych i edukacji dla bez- pieczeństwa. Zaproponowane przez nas projekty umożliwią szkole nawiązanie obustronnie korzystnych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Pakiet zawiera pięć projektów zapewniających realizację zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego z roku 2009 (Dz. U. nr 4. poz.17.) odnoszących się do ochrony środowi- ska i zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: środowiskowym, społecznym i gospo- darczym. Każdy z projektów pakietu został przygotowany zgodnie z wytycznymi MEN. Dobór tematów i treści przeprowadzono w oparciu o wyniki jakościowych badań podstawy progra- mowej (Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., 2010). Wysoką jakość merytoryczną przygotowanych materiałów zapewniły recenzje wykonane przez trzech wysokiej klasy specjalistów, w tym nauczycieli akademickich, rzeczoznawców MEN do oceny podręczników z zakresu nauk przy- rodniczych, humanistycznych i ścisłych oraz korekta językowa. 

Udostępnij:
Cena: 0,00 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
0 punktów koobe !
Skomentuj ebooka "Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju"