Regulamin

Ten regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i dotyczy transakcji zawartych od tej daty. 

Z poprzednią wersją regulaminu zapoznasz sie tutaj

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dostępu oraz korzystania ze strony internetowej koobe.pl (zwanej dalej Sklepem). Rejestracja w Sklepie oraz dokonanie zakupu w nim mogą nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i są równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu koobe.pl jest:

Koobe Sp. z o.o.
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków
tel./fax: 12 345 43 94
e-mail: kontakt@koobe.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000432277
REGON: 122652550
NIP: 6783145863

zwany dalej Administratorem

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Produkty i cena 

 
Księgarnia internetowa koobe.pl oferuje książki w wersji elektronicznej (ebooki) w postaci plików w formatach EPUB, MOBI i PDF. 
O formacie, w jakim dostępne są poszczególne tytuły, decyduje wydawca bądź dystrybutor. Sklep nie ma prawa udostępniać plików danego tytułu w innym formacie niż zalecony przez wydawcę. Informacja o formatach, w jakich dostępny jest ebook, znajduje się na stronie poszczególnych produktów. 
 
Korzystanie z ebooków jest możliwe jedynie wtedy, gdy Użytkownik posiada sprzęt (komputer stacjonarny bądź laptop, tablet, smartfon, dedykowany czytnik), na którym, o ile jest to potrzebne, zainstalowano uprzednio program/aplikację do czytania ebooków. Wykaz urządzeń, na których można czytać ebooki, wraz z sugestiami dotyczącymi aplikacji i użytkowania każdego z nich, znajduje się w zakładce Jak czytać ebooki. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości dotyczące możliwości używania posiadanego przez niego sprzętu do czytania ebooków, winien skontaktować się przed dokonaniem zakupu z obsługą Serwisu, korzystając z poczty email bądź telefonu. 

Wszelkie produkty dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ceny książek znajdujących się w ofercie sklepu internetowego koobe.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ostateczna kwota do zapłaty widnieje na stronie kroku '3. Płatność' podczas procesu zakupu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 

Zamówienia i płatności

Zakup ebooka (dokonywany po naciśnięciu "Płacę" w koszyku) oznacza zawarcie umowy zawieranej na odległość z Administratorem Serwisu. Przedmiotem umowy jest odpłatne udostępnienie pliku przez Administratora na życzenie Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 
Realizacja zamówień nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Administratora pozytywnej autoryzacji od operatora płatności internetowych. Zamówione ebooki pojawią się w sekcji 'Twoje Książki' na koncie zarejestrowanego użytkownika, jak również zostaną udostępnione pod unikatowym adresem http, wysłanym na adres e-mail, podany w procesie składania zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać w zależności od wybranego modelu płatności od kilku minut do 24 godzin. 
 
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. Zaznaczając pole 'Chcę otrzymać fakturę VAT' i podając komplet wymaganych danych, Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie mu faktury VAT drogą elektroniczną w postaci pliku pdf. Do każdej transakcji Użytkownik może pobrać dowód sprzedaży w postaci pdf. Link do niego podany jest w wiadomości email, zawierającej skompletowane zamówienie.  
Oznacza to, iż dla dokonania transakcji konieczne jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie i podanie adresu email (nt. polityki prywatności patrz poniżej). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem email, podanym przez Użytkownika.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

Administrator w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
 
Złożenie zamówienia (dodanie produktów do koszyka) nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty. Płatności dokonuje Użytkownik po naciśnięciu przycisku "Płacę".  
 
Produkt ma charakter cyfrowy, toteż dostawa dokonuje się przez pobranie Produktu przez Użytkownika drogą transmisji danych (za pomocą łącza internetowego), do pamięci komputera bądź innych urządzeń. Informacja o możliwości pobrania Produktu znajduje się w profilu Użytkownika, a także zostaje przesłana na podany przez niego adres e-mail. Przez pobranie pliku rozumie się ściągnięcie go na urządzenie oraz wysyłkę na Kindle lub Dropbox. 
 

Reklamacje i odstąpienia od umowy

 
Administrator Serwisu zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktu na stronie http://www.koobe.pl/20,a,kontakt.htm. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
Reklamacja dotyczy obiektywnych usterek danego pliku. Reklamacji nie podlegają wady odczuwane subiektywnie czy wynikające z ograniczeń czy właściwości sprzętu, na którym Użytkownik czyta ebooka. W takim wypadku pracownik Serwisu sugeruje inne rozwiązania. Reklamacji nie podlega też format zakupionych plików, o ile zgodne są z ofertą zaprezentowaną na stronie. 
 
W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru, w kwocie, jaką Użytkownik zapłacił zamawiając towar.
Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 7 dni od daty decyzji uznającej Reklamację. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 
Użytkownik może natomiast bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od nabycia ebooka, o ile plik nie został pobrany. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać na adres kontakt@koobe.pl wiadomość email z numerem zamówienia, adresem email, z którego dokonano zamówienia (o ile różni się od adresu nadawcy) oraz jasno wyrażoną prośbą o odstąpienie od umowy. Procedura weryfikacji i zwrotu trwa do pięciu dni roboczych. 
 
Odstąpienie od umowy przez Administratora dokonuje się przez blokadę konta Użytkownika, linka do ebooka bądź niektórych jego funkcji (jak naliczanie punktów w programie lojalnościowym, gdy zostaje udowodnionym, że użytkownik zbiera je w sposób nieuczciwy; program lojalnościowy stanowi przedmiot odrębnego regulaminu) w sytuacji, w której Użytkownik w sposób świadomy i mimo otrzymanych pouczeń działa na szkodę osób trzecich, np. łamiąc prawo autorskie, warunki udzielonej licencji, zasady regulaminu. Jakiekolwiek czasowe bądź bezterminowe blokady wszystkich bądź niektórych funkcjonalności konta dokonują się jedynie po wysłaniu wiadomości email zawierających opis problemu. 

Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkowników, otrzymywane przez Administratora Serwisu podczas rejestracji w Serwisie i podczas składania zamówienia, przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Serwisie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Serwisu wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika.

Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działań, dokonanych z ich użyciem.

Serwis wykorzystuje pliki „cookies" (zw. Ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu od Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji „cookies" nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików „cookies" mogą być niedostępne lub zablokowane.

Produkty zamawiane w Serwisie są oznaczane danymi zamawiającego je Użytkownika, tzw. znakami wodnymi. Serwis zawiera odnośniki do innych stron lub usług internetowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach i usługach internetowych.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.koobe.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 
Korzystanie z aplikacji Koobe oraz z programu partnerskiego objęte są odrębnymi regulaminami.