ebook: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży - Jacek Pyżalski

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży - ebook

( )

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych).

Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych ludzi w  ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach.

Autor monografii przedstawił  szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu  wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania.

Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe).

Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.

 

Recenzja:

O znakomitej diagnozie cyberprzemocy wśród młodzieży


Najnowsza rozprawa dra Jacka Pyżalskiego (b. adiunkta Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi) pt. "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej(Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012)jest znakomitym studium interdyscyplinarnym napisanym przez pedagoga, którego wiedza ma charakter ekspercki najwyższego poziomu. Nie ma się jednak co dziwić, skoro reprezentował on polskich naukowców w międzynarodowej sieci badaczy zjawisk związanych z cyberbullyingiem. Jego wieloletnie doświadczenia badawcze nad agresją i problemami dyscypliny w socjalizacji dzieci i młodzieży, zaowocowały kumulacją dzieła, które łączy w sobie erudycję z wysokimi kompetencjami metodologicznymi (w tym przypadku rozdział o założeniach metodologicznych badań może służyć za przykład tego, jak należy konceptualizować własne badania naukowe, jak konstruować i realizować kluczowe dla nich etapy).

Wciąż mamy mało badań reprezentatywnych, na ogólnopolskiej populacji, a w tym przypadku diagnoza nie ma charakteru wycinkowego, gdyż pozwala na wyciąganie z uzyskanych danych empirycznych istotnych społecznie, psychologicznie i pedagogicznie wniosków naukowych. Reprezentatywność nie dotyczy tylko próby badawczej, ale także autorów rozpraw naukowych poświęconych nowym mediom w różnych zresztą zakresach. Autor sięga przede wszystkim po publikacje wybitnych specjalistów tej problematyki w świecie, a to dzięki temu, że z nimi sam współpracuje i wymienia się wynikami badań. Nie pomija przy tym także polskich badaczy, także tych mniej kompetentnych, ale wciąż jednak znaczących w swoich środowiskach akademickich.

Szczególną wartością stylistyki naukowej Pyżalskiego jest to, że nie reprodukuje i nie streszcza nam czyichś poglądów, ale dokonuje logicznego i syntetycznego uporządkowania najnowszej wiedzy naukowej na temat przemocy, a przy tym potrafi także taktownie zająć własne stanowisko, spierać się z autorami niektórych teorii czy badawczych podejść. Tym samym potwierdza klasę własnej wiedzy i refleksji, jak i wpisuje się w ogólnoświatowy dyskurs naukowy w kluczowym dla jego badań zakresie.

Co jest tu niesłychanie ważne, Autor nie przystąpił do pisania tej rozprawy z założoną wcześniej tezą (a taka wciąż przeważa w pracach niektórych pedagogów, psychologów i socjologów), że trzeba koniecznie udowodnić zły wpływ mediów i nowych technologii komunikacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. On tego nie przesądza, dobierając w tym celu jedynie słuszne, bo poprawne politycznie źródła, ale dokonuje wielostronnego oglądu tych procesów, troszcząc się o jak najbardziej obiektywne odzwierciedlenie stanu wiedzy naukowej, a nie publicystycznej, potocznej czy propagandowej na użytek polityków. Narracja jest bardzo klarowna, a przy tym autor dokonuje bardzo ciekawych, nigdzie dotąd tak nie analizowanych porównań, własnych syntez czy opracowań tabelarycznych kluczowych podejść do interesujących go kwestii.

Rozprawa jest znaczącym wkładem w naukę światową, a nie tylko lokalną. Świetne są też przywołane w tej rozprawie konteksty społeczno-kulturowe korzystania przez współczesną młodzież w różnych regionach świata z internetu, (np. nowe kategorie przyczyn stratyfikacji społecznej w wyniku podziału cyfrowego (digital divide, analfabetyzmu cyfrowego, który różnicuje dostęp do kapitału intelektualnego i kulturowego). Nowe umiejętności i wiedza są potrzebne do efektywnego i twórczego korzystania nie tylko z nowej technologii, ale także jej zasobów informacyjnych i kulturowych. Formułowane przez autora tezy są nasycane wynikami badań, diagnoz, które pozwalają na rozpoznawanie istniejących w zglobalizowanym świecie prawidłowości rozwojowych i aplikacyjnych u globalnych nastolatków.

Niezwykle istotny jest w części teoretycznej rozdział o normatywności on-line, gdyż ta sfera wirtualnej socjalizacji musi szczególnie interesować pedagogów. Powinni oni być zainteresowani budowaniem kultury szacunku w cyberświecie nie tylko przez upowszechnianie prawa na ten temat. Edukacja i wychowanie w rodzinie muszą stanowić profilaktykę dla zachowań i postaw, które mogłyby w przyszłości być naruszane przez dzieci i młodzież w posługiwaniu się nowymi technologiami komunikacyjnymi. Rozdziały poświęcone agresji elektronicznej są wyjątkowej jakości wkładem w rozwój nauk społecznych, gdyż obfitują w głęboko przemyślane i świetnie uzasadnione - autorskie klasyfikacje, charakterystyki i schematy. Te ostatnie czynią nieznane dotychczas w naszym kraju teorie, bardziej przejrzystymi i pozwalającymi na konstruowanie i operacjonalizację zmiennych do badan empirycznych.

Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjnych. Niewątpliwie wpłynie ona także na potrzebę konstruowania nowych teorii socjalizacji i wychowania, a jeśli tak się stanie, to będzie najwyższej rangi wkładem Jacka Pyżalskiego w pedagogikę ponowczesnej doby. Tę publikację nie tylko warto, można, ale należy jak najszybciej przeczytać, jeśli chce się dostrzec to, co naprawdę młodzież wyczynia w wirtualnej przestrzeni, usiłując zarazem wpłynąć na tę rzeczywistą.
prof. Bogusław Śliwerski
Udostępnij:
Cena: 33,00 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
330 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Impuls ; ilość stron wydania papierowego: 308; data wydania: 2012-2-10;
Spis treści

Wstęp
1. Charakterystyka świata nowych mediów
1.1. Czym są nowe media?
1.2. Cechy nowych mediów
2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer
2.1. Komunikacja tekstowa
2.2. Komunikacja wizualna i dźwiękowa
2.3. Generalne charakterystyki komunikacji zapośredniczonej przez komputer
3. Nowe media jako środowisko socjalizacyjne, czyli człowiek  w komunikacji zapośredniczonej
3.1. Mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście komunikacji
zapośredniczonej
3.2. Instrumenty mediów społecznych
4. Młodzi ludzie jako pokolenie cyfrowych tubylców
4.1. Wykorzystanie nowych mediów
4.2. Nierówności społeczne w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych
5. Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież
5.1. Korzyści związane ze stosowaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież
5.2. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z korzystaniem z nowych mediów
5.3. Uzależnienie od internetu i telefonów komórkowych
6. Normatywność w internecie
6.1. Normy grupowe w internecie
6.2. Normy dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole i rodzinie
7. Bullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej
7.1. Typologie agresji
7.2. Bullying (tradycyjny mobbing)
7.3. Cyberbullying
8. Teoria ABACUS w wyjaśnianiu cyberbullyingu
8.1. Konsekwencje bullyingu i cyberbullyingu
8.2. Sprawcy bullyingu i cyberbullyingu
8.3. Ofiary bullyingu i cyberbullyingu
8.4. Sprawco-ofiary bullyingu i cyberbullyingu
8.5. Bullying a cyberbullying – współwystępowanie zjawisk
9. Nie tylko cyberbullying – w kierunku innych typów agresji elektronicznej
9.1. Agresja elektroniczna wobec pokrzywdzonych
9.2. Agresja elektroniczna wobec celebrytów
9.3. Elektroniczna agresja uprzedzeniowa (bias bullying)
9.4. Agresja elektroniczna wobec nieznajomych (impulsywna)
10. Metodologia badań
10.1. Badanie „Cyberbullying 2010”
10.2. Badanie „Nauczyciele 2009”
10.3. Badanie „Studenci 2009”
11. Cyberbullying i agresja elektroniczna jako ryzykowne zachowania młodzieży – badania własne
11.1. Zaangażowanie młodych ludzi w nowe media i komunikację zapośredniczoną
11.2. Spostrzeganie zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów
(w tym agresji elektronicznej) przez uczniów i nauczycieli
11.3. Sposoby realizacji agresji elektronicznej i cyberbullyingu
oraz rozpowszechnienie tych zjawisk
11.4. Rozpowszechnienie cyberbullyingu i bullyingu wśród gimnazjalistów    
11.5. Poza agresję rówieśniczą – inne typy agresji elektronicznej
11.6. Nowe jakościowo cechy cyberbullyingu
11.7. Agresja rówieśnicza online i offline jako jedność
11.8. Charakterystyka motywacji i atrybucji działań sprawców agresji
elektronicznej
11.9. Konsekwencje doświadczania agresji elektronicznej i cyberbullyingu
11.10. Reagowanie pracowników szkoły i rodziców na sytuacje związane
z agresją elektroniczną
11.11. Uwarunkowania agresji elektronicznej i cyberbullyingu
11.11.1. Szerszy kontekst wykorzystania nowych mediów a agresja
elektroniczna i cyberbullying
11.11.2. Środowisko rodzinne a agresja elektroniczna i cyberbullying
11.11.3. Środowisko szkolne a agresja elektroniczna i cyberbullying
11.11.4. Środowisko rówieśnicze a agresja elektroniczna i cyberbullying
11.11.5. Normatywność w środowisku szkolnym i rodzinnym a agresja
elektroniczna i cyberbullying
12. Wnioski z przeprowadzonych badań w kontekście działań pedagogicznych mających na celu profilaktykę i interwencję w zakresie agresji elektronicznej
Bibliografia
Aneks
Załącznik I. Kwestionariusz zastosowany w badaniu „Cyberbullying 2010”
Załącznik II. Kwestionariusz zastosowany w badaniu „Nauczyciele 2009”
Załącznik III. Właściwości psychometryczne skal zastosowanych w etapie ilościowym badania „Cyberbullying 2010”

Skomentuj ebooka "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży"