ebook: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Opracowanie zbiorowe,  Andrzej Czyżewski,  Bogdan Klepacki

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - ebook

( )

Sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarówno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalność i subdyscyplina na forum ogólnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, która odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistów Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. (…)

 

Książka zawiera rozważania na temat najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych i społecznych, dotyczących obszarów wiejskich, samego rolnictwa, jak i ogólnie pojętego sektora agrobiznesu. Mają one wymiar teoretyczny i praktyczny. Obejmują swym zakresem trzy skale: globalną, Unii Europejskiej oraz Polski. Prezentują równocześnie stan obecny rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także dylematy i perspektywy ich rozwoju w kolejnych latach. Ten bogaty i wielowątkowy materiał, będący rodzajem syntezy wieloletnich badań, pozwala też na sformułowanie szeregu pytań, które wytyczają współcześnie toczący się dyskurs w ekonomii rolnej.(…)

 

Prezentowana książka pozwala spojrzeć na rolnictwo i gospodarkę żywnościową przez pryzmat różnorakich uwarunkowań: makroekonomicznych, mikroekonomicznych i międzynarodowych. Przedstawia dociekania naukowo-badawcze wielu ekonomistów, zajmujących się teorią i praktyką ekonomii rolnej. IX  Kongres Ekonomistów Polskich stał się dobrą okazją do ich upowszechnienia. Ocenę na ile to się udało pozostawiamy jednak czytelnikom.

 

Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

Udostępnij:
Cena: 65,00 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
650 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; ilość stron wydania papierowego: 827; data wydania: 2015-3;
Spis treści

Od wydawcy

Wprowadzenie

Część I

Ogólne problemy ekonomii rolnej w warunkach rynkowych

Andrzej Czyżewski, Bazyli Czyżewski

Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa

Aleksander Grzelak

Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski

Dariusz Kusz, Stanisław Gędek, Ryszard Kata

Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim

Adam Majchrzak

Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do badania zależności w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej

Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic

Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim – poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004–2011

Tadeusz Sobczyński

O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju

Barbara Wieliczko

Państwo a rynek w rolnictwie – rolnictwo Polski i UE w pierwszych dekadach XXI wieku

Mariusz Maciejczak

Projektowanie mechanizmu gospodarczego dla dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich

Część II

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – przejawy i skutki

Agnieszka Baer-Nawrocka

Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Biernat-Jarka

Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki rolnej

Wawrzyniec Czubak

Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

Komplementarność i substytucyjność wydatków budżetowych w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy

Piotr Kułyk

Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w świetle doświadczeń kryzysu finansowego

Andrzej Parzonko

Koncepcje kształtowania wsi i gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach europejskich – wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy

Anna Rzeszutko, Walenty Poczta

Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce

Marta Śmigla

Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w Unii Europejskiej w warunkach wpr po 2003 roku

Część III

Bezpieczeństwo żywnościowe, ekologiczne i „zielona” gospodarka

Michał Borychowski

Sektor biopaliw ciekłych na tle rolnictwa i otoczenia makroekonomicznego w wybranych krajach po 2004 roku

Jarosław Gołębiewski

Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju

Stanisław Paszkowski

Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego

Ewa Ratajczak

Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki

Arkadiusz Sadowski

Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju

Paulina Szyja

Wymiar ekonomiczny i społeczny bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Józef Stanisław Zegar

Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia

Część IV

Rolnictwo, obszary wiejskie i gospodarka żywnościowa we współczesnych badaniach

Małgorzata Kołodziejczak

Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-wschodniej

Maria Parlińska

Systemy informacji rolniczej w Polsce

Lucyna Przezbórska-Skobiej

Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski – ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju

Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga

Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim

Joanna Szwacka-Mokrzycka

Zachowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w okresie kryzysowym

Sławomir Jarka

Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych

Karolina Pawlak

Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki handlowej w sektorze rolno-spożywczym

Katarzyna Kita, Walenty Poczta

Znaczenie krajów BRIC w handlu artykułami rolno-żywnościowymi Polski

Agnieszka Brelik

Agroturystyka versus dostarczanie dóbr publicznych – w poszukiwaniu wskaźników wyceny

Robert Pietrzykowski

Poziom rozwoju gospodarczego a ceny ziemi rolniczej w Polsce

Podsumowanie

Streszczenia

Summaries

Noty o autorach

Rada Programowa IX Kongresu Ekonomistów Polskich

Wybrane tytuły wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ebooki polecane specjalnie dla ciebie
Skomentuj ebooka "Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej"