ebook: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - Danuta Stawasz,  Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - ebook

( )

Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielością elementów oraz relacjami między nimi. Funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego i jego powiązania z systemem przestrzennym czy środowiskowym, uzależnione są od utrzymywania więzi między poszczególnymi elementami składowymi. Oznacza to, iż elementy składowe miasta muszą pozostawać zintegrowane − jest to warunek konieczny do prawidłowego trwania i rozwoju miasta. Ta wielowymiarowość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym rodzi potrzebę całościowego widzenia problemów jego życia i skłania do takiego zarządzania, które będzie racjonalnie wykorzystywać dostępne zasoby, ograniczać koszty oraz podnosić jego atrakcyjność dla wszystkich użytkowników. Prezentowana publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego pt. „Koncepcja smart city, jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta”. Głównym celem projektu było poznanie zakresu wykorzystywania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich. Idea smart city jest jeszcze w Polsce mało znana (co potwierdziły przeprowadzone badania), a jeśli w ogóle, to rozpatrywana jedynie z punktu widzenia racjonalizacji gospodarki energetycznej. Tymczasem na świecie koncepcja ta jest powszechnie uznawana. Łączy ona w sobie wiele elementów sfery ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennej i pozwala na systemowe podejście do procesu podejmowania decyzji przez władze miasta. Wiodącym celem projektu nie było udokumentowanie przykładów miast „inteligentnych” w Polsce, ale przede wszystkim próba zdefiniowania działań władz lokalnych, które można uznać za wpisujące się w koncepcję smart city, mające z założenia przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta, oszczędności zasobów, poprawy jakości życia, uczynienia miasta bardziej wygodnym dla mieszkańców, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Udostępnij:
Cena: 47,25 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
472 punkty koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Placet ; ilość stron wydania papierowego: 212; cena wydania papierowego: 47,25 zł; data wydania: 2015-6;
Spis treści

WSTĘP

 

Część I. Teoretyczne aspekty zarządzania w miastach zgodnie z koncepcją smart city

Rozdział 1. Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast (Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez)

1.1. Współczesne uwarunkowania rozwoju miast

1.2. Ogólne przesłanki koncepcji smart city

1.3. Koncepcja smart city a nowoczesne podejście do zarządzania sprawami publicznymi

1.4. Idea smart city w założeniach polityki rozwoju miast

 

Rozdział 2. Problemy współczesnych miast i możliwości ich rozwiązania zgodnie z koncepcją smart city (Danuta Stawasz)

2.1. Ogólna charakterystyka wybranych obszarów oddziaływania władz w miastach

2.2. Zarządzanie w mieście

 

Rozdział 3.  Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru (Maciej Turała)

Wprowadzenie

3.1. Miasta inteligentne i sustensywne – definicje

3.2. Pomiar „miejskiej inteligencji”

3.3. Rankingi miast

Podsumowanie

 

Rozdział 4.  Inteligentne rozwiązania w obszarze administracji publicznej  (Dorota Sikora-Fernandez)

4.1. Inteligentna administracja publiczna jako element koncepcji smart city

4.2. Elektroniczna administracja publiczna

4.3. E-administracja w najważniejszych unijnych i krajowych dokumentach strategicznych

4.4. Usługi cyfrowe w administracji publicznej w Polsce

4.4.1. Sposoby elektronicznej komunikacji między urzędem a klientem

4.4.2. Podpis elektroniczny

4.4.3. Wybrane przykłady funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w Polsce

 

Część II. Praktyka zarządzania w miastach polskich i europejskich  zgodnie z koncepcją smart city

Rozdział 5.  Ocena zarządzania w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city (Dorota Sikora-Fernandez)

5.1. Analiza inteligencji polskich miast  – problematyka oraz opis badań

5.2. Metoda badawcza

5.3. Wyniki badań

5.4. Wnioski

 

Rozdział 6.  Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego (Magdalena Wiśniewska)

6.1. Miasta województwa łódzkiego

6.2. Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego – wyniki badań ankietowych

Podsumowanie

 

Rozdział 7.  Inteligentne zarządzanie w miastach studium przypadków

7.1. Wybrane aspekty praktyki inteligentnego zarządzania w miastach (Danuta Stawasz)

7.2. Miasta europejskie wobec koncepcji smart city

Barcelona (Dorota Sikora-Fernandez)

Edynburg (Maciej Turała)

Londyn (Danuta Stawasz, Ewa Dorota Stawasz)

Wiedeń (Dorota Sikora-Fernandez)

Montpellier (Aleksandra Nowakowska)

7.3. Miasta polskie wobec koncepcji smart city

Bielsko-Biała (Danuta Stawasz)

Kraków (Danuta Stawasz)

Lublin (Dorota Sikora-Fernandez)

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków, fotografii i tabel

 

Autorzy

Skomentuj ebooka "Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city"