ebook: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - Danuta Stawasz,  Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - ebook

( )

Głównym przesłaniem tej książki jest uświadomienie czytelnikowi, jak trudne i skomplikowane w praktyce jest zarządzanie sprawami publicznymi. Oznacza to, iż wymaga ono profesjonalizmu; stosowania odpowiednich metod i instrumentów, a także precyzowania standardów i wskaźników pomiaru efektywności oraz mechanizmów kontrolnych służących ewaluacji prowadzonej działalności. Przeznaczona ona jest zarówno dla osób zawodowo związanych z zarządzaniem w administracji publicznej – urzędników, radnych, działaczy samorządowych oraz lokalnych polityków, jak i dla studentów kierunków ekonomicznych (zarządzania publicznego, administracji publicznej). Treści mogą także być interesujące dla każdego obywatela, który jest świadom swoich praw i obowiązków, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym.

Udostępnij:
Cena: 47,25 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
472 punkty koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Placet ; ilość stron wydania papierowego: 268; cena wydania papierowego: 47,25 zł; data wydania: 2013;
Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Organizacyjne formy administracji publicznej w Polsce i zasady ich finansowania (Agata Bury)

1.1. Sektor finansów publicznych

Jednostki budżetowe

Samorządowe zakłady budżetowe

Państwowe fundusze celowe

Instytucje gospodarki budżetowej

Agencje wykonawcze

Pozostałe podmioty

1.2. Fundusze publiczne

1.3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej  w sektorze publicznym

1.4. Budżet państwa

Wydatki sztywne

Dochody budżetu państwa

1.5. Budżet środków europejskich

1.6. Klasyfikacja budżetowa

1.7. Finanse samorządu terytorialnego

1.8. Deficyt budżetu państwa, dług skarbu Państwa, państwowy dług publiczny

Zarządzanie państwowym długiem publicznym

1.9. Planowanie wieloletnie w układzie zadaniowym

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 2. System gospodarki komunalnej (Monika Stachowicz)

2.1. Definicja i zakres gospodarki komunalnej

2.2. Specyfika usług komunalnych

2.3. Obowiązki gminy – organizatora usług komunalnych

2.4. Przedsiębiorstwo komunalne – usługodawca

2.5. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw  komunalnych

2.6. Inne formy organizacji i świadczenia  usług komunalnych

Umowy cywilnoprawne

Związki i porozumienia międzygminne

Holding komunalny

2.7. Odbiorcy usług komunalnych

2.8. Charakterystyka wybranych usług komunalnych

ROZDZIAŁ 3. Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem (Danuta Stawasz, Aleksandra Nowakowska)

3.1. Miasto – użytkownicy, zagospodarowanie, rozwój

3.2. Istota komunikacji społecznej w zarządzaniu miastem

3.3. Specyfika systemu komunikowania publicznego

3.4. Trzy aspekty komunikacji społecznej  w zarządzaniu miastem

3.5. Komunikacja społeczna jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-prywatnego

3.6. Komunikacja społeczna a realizacja projektów  w mieście

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 4. Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej (Magdalena Wiśniewska)

4.1. Istota infrastruktury (pojęcie, cechy i funkcje)

4.2. Infrastruktura techniczna a realizacja zadań własnych gminy

4.3. Infrastruktura techniczna jako składnik  majątku komunalnego

4.4. Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w gminie

Strategia rozwoju gminy a system infrastruktury technicznej

Planowanie rozwoju poszczególnych podsystemów infrastruktury technicznej w świetle prawa

Planowanie przestrzenne a rozwój infrastruktury technicznej

4.5. Planowanie finansowe

Finansowanie rozwoju infrastruktury technicznej

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych

4.6. Współpraca międzygminna

4.7. Współfinansowanie inwestycji przez społeczność lokalną

Partnerstwo publiczno-prywatne

4.7. Wybór inwestycji do realizacji

4.8. Wykonanie inwestycji

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie logistyczne w mieście (Danuta Stawasz, Cezary Szydłowski)

5.1. Istota logistyki a miasto

5.2. Logistyka miejska

5.3. Aspekty logistycznego zarządzania w mieście

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 6. Zarządzanie procesami rewitalizacji (Danuta Stawasz)

6.1. Istota rewitalizacji

6.2. Uwarunkowania realizacji projektów rewitalizacyjnych

6.3. Zarządzanie procesem rewitalizacji

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji

ROZDZIAŁ 7. Gospodarka mieszkaniowa (Dorota Sikora-Fernandez)

7.1. System gospodarki mieszkaniowej

7.2. Rodzaje mieszkań z punktu widzenia podmiotów własności

7.3. Efektywne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi

7.4. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki  mieszkaniowej w Polsce

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 8. System gospodarki odpadami komunalnymi (Magdalena Wiśniewska)

8.1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów

8.2. Regulacje UE wpływające na gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.3. Obowiązki gmin w obszarze gospodarowania odpadami – geneza stanu prawnego

8.4. Stan prawny po uchwaleniu  Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz niektórych innych ustaw

Zadania gminy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Ograniczenie masy odpadów przekazanych do składowania

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów

Uchwały rady gminy

Monitoring, kontrola i kary

Kampania edukacyjna i informacyjna

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym (Dariusz Mikołajczyk)

9.1. Bezpieczeństwo – pojęcie podstawowe

9.2. Zagrożenia bezpieczeństwa

Katastrofa naturalna jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego

8.3. System organizacji warunkujących bezpieczeństwo  publiczne w Polsce

9.4. Zarządzanie bezpieczeństwem w gminie i powiecie

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

ROZDZIAŁ 10. Nadzór, kontrola, kontrola zarządcza oraz audyt zewnętrzny (Cezary Szydłowski)

10.1. Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu  terytorialnego

10.2. Kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Podsumowanie

Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji:

 

Bibliografia

Skomentuj ebooka "Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego"