ebook: Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System - Karol Wajszczuk

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System - ebook

( )

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to analiza ex ante. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na­leży zastanowić się, jakie nakłady należy ponieść, kiedy nastąpi zwrot wydatkowa­nych środków pieniężnych. Analiza powyższego wymaga sporządzenia sprawozda­nia pro-forma, w tym rachunku przepływów pieniężnych.
Wymaga to przyjęcia pewnych założeń co do rozwoju biznesu i zaplanowania przepływów pieniężnych (wydatków i wpływów).

Aby rozwój był możliwy należy zrównoważyć wydatki wpływami – zapewnić źródła kapitału, które pomogą sfinansować angażowane w rozwój podmiotu nakłady rzeczowe. Analiza przyszłych przepływów pienięż­nych z jednej strony pozwala zadbać o utrzymanie odpowiedniej płynności finan­sowej, z drugiej strony służy do oceny efektywności inwestycji.

Udostępnij:
Cena: 43,00 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
430 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Difin ; ilość stron wydania papierowego: 180; cena wydania papierowego: 48,00 zł; data wydania: 2013-7;
Spis treści
WSTĘP
1. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce
1.2. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
1.3. Istota rachunku przepływów pieniężnych – jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego
1.4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1.5. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
1.6. Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
1.7. Analiza poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w metodzie
1.8. Wskazanie głównych różnic pomiędzy KSR 1 a MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2. PRZYKŁADY W ZAKRESIE UJĘCIA OKREŚLONYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2.1. Leasing
2.2. Kredyt
2.3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
2.4. Nabycie aktywów finansowych za gotówkę oraz w formie aportu
2.5. Odpisy aktualizacyjne
2.6. Korekty nie podzielonego wyniku
2.7. Połączenie jednostek w ciągu roku obrotowego
2.8. Dotacje
3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W OCENIE SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (UJĘCIE EX POST)
3.1. Analiza rachunku przepływów pieniężnych we wstępnej ocenie sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kasowym
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Analiza sald strumieni pieniężnych z poszczególnych segmentów działalności
3.1.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
3.2. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników opartych o rachunek przepływów pieniężnych
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Wskaźniki wydajności gotówkowej
3.2.3. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
3.2.4. Inne wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych
3.3. Przepływy pieniężne w predykcji upadłości
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie struktury kapitału przedsiębiorstwa
3.4.1. Cele analizy struktury kapitału
3.4.2. Definicja struktury kapitału i sposoby jej pomiaru
3.4.3. Analiza samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia przedsiębiorstwa
3.4.4. Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału
4. PLANOWANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ I WYCENY AKTYWÓW METODĄ DOCHODOWĄ (UJĘCIE EX ANTE)
4.1. Przepływy pieniężne dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
4.1.1. Konstruowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
4.1.1.1. Zasady doboru przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
4.1.1.2. Przepływy pieniężne związane z inicjacją inwestycji
4.1.1.3. Przepływy pieniężne w okresie eksploatacji inwestycji
4.1.1.4. Określanie wartości rezydualnej przepływów związanych z inwestycją
4.1.2. Przykłady doboru przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji
4.1.2.1. Inwestycje rozwojowe
4.1.2.2. Inwestycje mające na celu odtworzenie majątku
4.2. Przepływy pieniężne dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową
4.2.1. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa
4.2.2. Przepływy pieniężne w wycenie przedsiębiorstwa
4.2.3. Stopa dyskontowa
4.2.4. Wartość rezydualna
4.2.5. Analiza ryzyka
4.3. Budowa preliminarza środków pieniężnych
4.3.1. Zasady budowy preliminarza środków pieniężnych i jego funkcje.
4.3.2. Przykład preliminowania środków pieniężnych dla potrzeb zarządzania płynnością
5. PREZENTACJA PROGRAMU CASH FLOW SYSTEM
5.1. Standard XBRL w realizacji programu
5.2. Etapy sporządzania sprawozdania RPP
5.3. Rozwój programu
LITERATURA

Skomentuj ebooka "Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System"