Regulamin konkursu na komentarze, III edycja

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem niniejszego konkursu zwanego dalej "Konkursem", jest Koobe Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Kornela Makuszyńskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432277; REGON: 122652550, NIP: 6783145863, zwany dalej Organizatorem, będący właścicielem serwisu koobe.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników serwisu koobe.pl, zwanych dalej Uczestnikami.

5. Uczestnictwo w Konkursie przez użytkowników jest dobrowolne.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

Konkurs

8. Konkurs trwa od 5 czerwca 2013r. do 30 czerwca 2013r. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać jak najwięcej komentarzy pod książkami znajdującymi się w Serwisie. Warunkiem możliwości komentowania jest rejestracja w Serwisie.

9. Przez komentarz w perspektywie Konkursu rozumie się wypowiedź składającą się z co najmniej 60 słów (jako słowo liczą się również spójniki, przyimki, partykuły), zawierającą opinię o książce, oryginalną i autorską (tj. zabronione jest wpisywanie cudzych wypowiedzi czy kopiowanie treści własnych recenzji). Użytkownik może za pomocą przypisku „Zgłoś nadużycie” zasygnalizować Organizatorowi, że dana wypowiedź nie jest zgodna z wymogami Konkursu (np. nie dotyczy książki, zawiera treści obraźliwe).

10. Po rozpatrzeniu zgłoszonego nadużycia Organizator może bądź odebrać komentarzowi status rankingowego (tj. liczącego się w rankingu komentarzy), bądź, w szczególnie radykalnych przypadkach, usunąć komentarz z Serwisu.

11. Wszystkie komentarze brane pod uwagę w konkursie winny pojawić się na stronie od 5 czerwca 2013 (od godz. 00:00) do 30 czerwca 2013 (do godz. 23:59). Komentarze zamieszczone wcześniej i później nie będą brane pod uwagę.

12. Zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie następuje w momencie napisania pierwszego komentarza.

13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści komentarzy, zgłoszonych w ramach niniejszego konkursu oraz za skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.

14. Organizator nie firmuje żadnych komentarzy umieszczanych przez Uczestników, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zamieszczanymi przez Uczestników komentarzami.

15. Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestników jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki Konkursu oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.

Nagrody

16. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

17. Osoba, która zamieści najwięcej komentarzy, zostanie nagrodzona Kindle Classic (Ink Pearl, rozmiar: 165.75 mm x 114.5 mm x 8.7 mm, 2 GB, Wi-Fi). Dwie kolejne osoby otrzymają doładowanie ich kont o wartości 50 zł. 

18.  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej droga mailową w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

20. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w sprawie odbioru nagrody, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej, nagroda zostaje przekazana następnemu Użytkownikowi w rankingu.

Reklamacje

21. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Organizatora.

22. Reklamacja powinna określać szczegółowo zakres nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem. W treści reklamacji należy także wskazać, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z chwilą ich wpływu.

23. Reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest sprawa szczególnie skomplikowana, której rozstrzygnięcie nie jest możliwie w powyższym terminie, Organizator poinformuję Użytkownika  o nowym terminie jej rozpatrzeniu.

24. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź na wskazany adres do korespondencji.

Postanowienia dodatkowe

25. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady związane z otrzymanymi nagrodami rzeczowymi oraz nie udziela na nie gwarancji.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem bądź nie dostarczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę adresu lub innych danych, na który to adres przesyłka została wysłana.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsce zamieszkania lub innych danych wskazanych przez Uczestnika w treści zgłoszenia, uniemożliwiających przesłanie albo odbiór przesyłki przez zwycięzcę Konkursu.

 

Postanowienia końcowe

29. Administratorem danych osobowych w konkursie jest Organizator Koobe Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Kornela Makuszyńskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432277; REGON: 122652550, NIP: 6783145863.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

31. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

32. Regulamin może być każdej chwili zmieniony przez Organizatora, bez konieczności uzyskiwania zgody ze strony Uczestników.

33. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej serwisu. Wszelkie zapytania i uwagi należy kierować na adres: kontakt@koobe.pl.